terça-feira, 15 de maio de 2012

COMO É A PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE?

A Proba de Acceso á Universidade(PAU), o que normalmente chamamos selectividade é un exame que temos que pasar para acceder á universidade despois de ter aprobado o 2º curso de Bacharelato. 
Imos comentar sinxelamente como é a estrutura da proba, tedes máis información nos enlaces que proporcionamos.
A selectividade ten dúas partes: 
1. FASE XERAL (Obrigatoria) que contén 5 probas:
  • Lingua Castelá e Literatura
  • Lingua Galega e Literatura
  • Historia de España ou Filosofía
  • Lingua Estranxeira
  • Unha materia de 2º de Bacharelato propia da modalidade elixida por cada alumna/o.
2. FASE ESPECÍFICA (Voluntaria)
 Pódense facer como máximo 4 materias de 2º de Bacharelato entre as propias da modalidade.

Cada proba da FASE XERAL calificarase de 1 a 10  con dúas cifras decimais e a cualificación total será a media aritmética destas cinco probas expresada de forma numérica con tres cifras decimais. Para poder superar a selectividade é necesario obter polo menos 4 puntos nesta fase. Considerarase superada se obtemos unha nota igual ou superior a 5 puntos despois de facer a ponderación de 60% a nota do Bacharelato, 40% a nota da fase xeral.
A nota media do Bacharelato será a media aritmética de todas as materias cursadas agás as ensinanzas de relixión.
A NOTA DE ADMISIÓN para as carreiras con límite de prazas obtense coa seguinte fórmula:
Nota de admisión= 0,6*NMB+0,4*CFX+a*M1+b*M2
NMB= Nota media do Bacharelato
CFX= Cualificación da Fase Xeral
M1, M2= As dúas materias da fase específica que proporcionen mellor nota de acceso
a, b= Factores de ponderación das materias segundo a carreira escollida.
A nota máxima que se podería obter deste xeito sería 14

Sem comentários:

Enviar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...